Συνολική Λύση Οργάνωσης για Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Το Hermes ήρθε για να ανεβάσει ακόμη μία φορά τον πήχη στην εγχώρια αγορά ασφαλιστικού λογισμικού, ενοποιώντας όλες τις διαδικασίες που απαιτεί η καθημερινή ροή εργασιών των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης.

Συγκριτική Πολυεταιρική Τιμολόγηση για τον Κλάδο Αυτοκινήτου

Συ­μπλη­ρώ­στε τα στοι­χεία του οχή­μα­τος και αφή­στε το Hermes να ανα­ζη­τή­σει τις οι­κο­νο­μι­κό­τε­ρες λύ­σεις της αγο­ράς, συ­γκρί­νο­ντας τι­μές από όλες τις ασφα­λι­στι­κές εται­ρείες που συ­νερ­γά­ζε­στε. Απο­θη­κεύ­στε και ανα­κτή­στε την κάθε προ­σφορά σας, ή με­τα­τρέψτε την σε αί­τηση οποια­δή­ποτε στιγμή.

Διαχείριση και Αποστολή Αιτήσεων στην Ασφαλιστική Εταιρεία

Στείλτε την αί­τηση και τα συ­νημ­μένα έγ­γραφά της στην ασφα­λι­στική εται­ρεία και πάρτε το συμ­βό­λαιο ή και το σήμα online και σε πραγ­μα­τικό χρόνο. Κάθε στά­διο και κάθε ενέρ­γεια στην όλη δια­δι­κα­σία, τόσο από την ίδια την ασφα­λι­στική εται­ρεία όσο και από την εδρα, κα­τα­γρά­φε­ται στο ιστο­ρικό της αί­τη­σης.

Διασύνδεση με το Back Office σας και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Συν­δέ­στε το back office σας με το Hermes και δώ­στε του εξω­στρέ­φεια, πα­ρέ­χο­ντας σε εσάς και τους συ­νερ­γά­τες σας την πλήρη ει­κόνα της πα­ρα­γω­γής σας για όλους τους κλά­δους. Η σύν­δεση με το back office γί­νε­ται σε πραγ­μα­τικό χρόνο και τα δε­δο­μένα στο Hermes ενη­με­ρώ­νο­νται με συ­χνό­τητα 10 δευ­τε­ρο­λέ­πτων.

«Τυπώνω - Πληρώνω», Πιστωτικά Όρια, και Προθεσμίες

Με­τα­τρέψτε τις πω­λή­σεις σας σε ηλε­κτρο­νικό κα­τά­στημα, με ένα ει­σπρα­κτικό σύ­στημα που επικοινωνεί σε πραγ­μα­τικό χρόνο με τις ασφαλιστικές εταιρείες και το back office σας και επιτρέπει τη διαχείριση πι­στω­τι­κών ορίων, προ­θε­σμιών αγο­ράς και εξό­φλη­σης συμ­βο­λαίων, σύμ­φωνα με την νέα οδη­γία της ΤτΕ.

Διαχείριση Προφίλ των Πελατών και των Συνεργατών σας

Ο δια­χει­ρι­στής του Hermes έχει στα χέ­ρια του ένα πα­νί­σχυρο ερ­γα­λείο πα­ρα­με­τρο­ποί­η­σης και δια­χεί­ρι­σης προ­φίλ για κάθε χρή­στη και συ­νερ­γάτη σας, κα­θώς και πα­ρα­κο­λού­θη­σης της δρα­στη­ριό­τη­τας του κάθε συ­νερ­γάτη σας, τόσο σε οι­κο­νο­μικό επί­πεδο όσο και σε χρήση των ενο­τή­των της εφαρ­μο­γής.

Hermes API και Εξωστρέφεια στη Λειτουργικότητα

Το με­γα­λύ­τερο μέ­ρος της λει­τουρ­γι­κό­τη­τας του Hermes εί­ναι δια­θέ­σιμο για προ­σπέ­λαση από άλ­λες εφαρ­μο­γές μέσω web service. Ετσι, ακόμη και αν ο συ­νερ­γά­της σας εί­ναι επι­χεί­ρηση που δια­θέ­τει δικό της σύ­στημα δια­χεί­ρι­σης για το δί­κτυό της, μπο­ρεί να λει­τουρ­γεί δια­δρα­στικά με το Hermes σε όλες τις περιπτώσεις.

Διάθεση Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα Hermes διατίθενται αποκλειστικά σε Ελλάδα και Κύπρο από την PK Data. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την αντιπρόσωπο εταιρεία στα 210 940 7200 και sales@pkdata.gr.
standard-1

Hermes Standard

Συ­γκρι­τική τι­μο­λό­γηση κλά­δου αυ­το­κι­νή­των για ανε­ξάρ­τη­τους δια­με­σο­λα­βη­τές που συ­νερ­γά­ζο­νται με πολ­λές εται­ρείες.
business-1

Hermes Business

Portal πρα­κτο­ρείου ή με­σι­τι­κής επι­χεί­ρη­σης με επι­πλέον online σύ­στημα απο­στο­λής αι­τή­σεων και έκ­δο­σης συμ­βο­λαίων.
enterprise-1

Hermes Enterprise

Portal πρα­κτο­ρείου ή με­σι­τι­κής επι­χεί­ρη­σης σε σύν­δεση με το back office, με επι­πλέον ανα­λυ­τική δια­χεί­ριση πα­ρα­γω­γής.
ultimate-1

Hermes Ultimate

Το από­λυτο ερ­γα­λείο με­σι­τι­κών επι­χει­ρή­σεων που δια­χει­ρί­ζε­ται και τις ει­σπρα­κτι­κές σας ερ­γα­σίες, μειώ­νο­ντας το κό­στος τους.

Ποιοι Είμαστε

Με 30 χρόνια εμπειρία και βαθιά γνώση των επιχειρήσεων του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, όλοι εμείς εδώ στο Infodromio προσπαθούμε καθημερινά να ανεβάζουμε τον πήχη στην εγχώρια αγορά ασφαλιστικού λογισμικού.

Είπαν για το Hermes

«Η χρήση της εφαρ­μο­γής από την εται­ρεία μας και το δί­κτυο συ­νερ­γα­τών της λει­τουρ­γεί απο­τε­λε­σμα­τικά, κα­θώς πα­ρέ­χει τη δυ­να­τό­τητα της άμε­σης και συ­νο­λι­κής ει­κό­νας των ασφα­λι­στι­κών προ­ϊ­ό­ντων του κλά­δου αυ­το­κι­νή­του, βελ­τιώ­νο­ντας συγ­χρό­νως το χρόνο και την ποιό­τητα των πα­ρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών προς τους πε­λά­τες.»

«Η πλατ­φόρμα έχει απο­δει­χθεί εξαι­ρε­τικά χρή­σιμη στην ελα­χι­στο­ποί­ηση του απαι­τού­με­νου χρό­νου για να δο­θεί μια προ­σφορά.»

«Ένα πο­λύ­τιμο ερ­γα­λείο στην κα­θη­με­ρινή μας δου­λειά.»

«Η συ­γκε­ντρω­τική ει­κόνα και πλη­ρο­φο­ρία εδραιώ­νει οφέλη μεί­ω­σης δια­χει­ρι­στι­κού κό­στους, τόσο για το συ­νερ­γάτη όσο και για την εται­ρεία, και ενι­σχύει την ανα­πτυ­ξιακή μας προ­σπά­θεια.»

Άρθρα και Ειδήσεις

Καλέστε μας 210 941 6661
Γράψτε μας info@infodromio.com
Επισκεφθείτε μας Ελ. Βενιζέλου 310, 17675