Για πρακτορεία με δίκτυο συνεργατών

Διασυνδεσιμότητα – Συνεργασίες

  • Η εφαρμογή B2B Agency, της σουίτας INTERSUREA, καλύπτει όλες τις ανάγκες μία σύγχρονης πρακτορειακής, προκειμένου να υποστηρίξει ένα μεγάλο ή μικρό δίκτυο συνεργατών.
  • Έχοντας αφουγκραστεί την ανάγκη για διασυνδεσιμότητα των διαμεσολαβητών, αλλά και την ανάγκη των καταναλωτών για online υπηρεσίες, υλοποιήσαμε την νέα μας πλατφόρμα, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να παρέχει εξωστρέφεια, τόσο στους διαμεσολαβητές, όσο και στους πελάτες τους.
  •  
  • To Β2Β Agency, σε συνδυασμό με το Infodromio HUB Connector, κάνει την προσέλκυση νέων συνεργατών, αλλά και την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων να βρίσκονται ένα click μακριά, και  σε συνδυασμό με την εφαρμογή B2C myAccount της σουίτας INTESUREA, μία σύγχρονη πρακτορειακή μπορεί να καλύψει όλες τις ψηφιακές της ανάγκες.
  • Γιατί εμείς, έτσι αντιλαμβανόμαστε τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Πολυεταιρική – Συγκριτική Τιμολόγηση
Διαδραστική μεμονωμένη και συ­γκρι­τική πο­λυ­ε­ται­ρική τι­μο­λό­γηση, με πί­να­κες σύ­γκρι­σης πα­κέ­των και καλύψεων από όλες τις εται­ρίες με τις οποίες συ­νερ­γά­ζε­σαι. Η τι­μο­λό­γηση γί­νε­ται σε απευ­θείας σύν­δεση με τις ασφα­λι­στι­κές εται­ρείες, κά­νο­ντας χρήση ασύγ­χρο­νης επι­κοι­νω­νίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πάντα η υψηλότερη δυνατή τα­χύ­τη­τα στην ανά­κτηση των απο­τε­λε­σμά­των. Τιμολόγηση για τους Κλάδους Αυτοκινήτων, Οδικής βοήθειας, Περιουσίας, Σκαφών, Φροντίδας αλλοδαπών, Ταξιδιωτική Ασφάλιση.

Διαχείριση Προσφορών – Αιτήσεων

Πλήρη δια­χεί­ριση του αρ­χείου προ­σφο­ρών με σύν­θε­τες ανα­ζη­τή­σεις, που μπο­ρούν να απο­τε­λού­νται από δια­φο­ρε­τι­κούς συν­δυα­σμούς κρι­τη­ρίων. Τα απο­τε­λέ­σματα μπο­ρούν να απο­θη­κευ­τούν σε μορφή PDF ή Excel για με­τα­γε­νέ­στερη χρήση ή εκτύ­πωση. Μπορείς να εκτυπώσεις τις προ­σφο­ρές σου ξε­χω­ρι­στά για κάθε επι­λεγ­μένη εται­ρεία, ή σε ένα πί­νακα με αντι­πα­ρά­θεση όλων των προ­σφο­ρών. Επιπλέον, μπορείς να αποθηκεύσεις τις προ­σφο­ρές σου με τα στοι­χεία του ασφα­λι­σμέ­νου κιν­δύ­νου και του πε­λάτη, έτσι ώστε να τις ανα­κτή­σεις αρ­γό­τερα, επα­να ­τι­μο­λο­γώντας τις και με­τα­τρέ­πο­ντας τις σε αί­τηση ασφά­λι­σης οποια­δή­ποτε στιγμή θε­λή­σεις.

Αποστολή προσφοράς για αποδοχή της προσφοράς αλλά και των όρων GDPR, IDD, IPID με ηλεκτρονική υπογραφή.

Αιτήσεις Ασφάλισης

Πλήρη δια­χεί­ριση του αρ­χείου αιτήσεων με σύν­θε­τες ανα­ζη­τή­σεις, που μπο­ρούν να απο­τε­λού­νται από δια­φο­ρε­τι­κούς συν­δυα­σμούς κρι­τη­ρίων. Τα απο­τε­λέ­σματα μπο­ρούν να απο­θη­κευ­τούν σε μορφή PDF ή Excel για με­τα­γε­νέ­στερη χρήση ή εκτύ­πωση.
On line αποστολή στην εταιρεία και παρακολούθηση του status όπως διαμορφώνεται σε κάθε βήμα.
Δυνατότητα ανίχνευσης, συνημμένων εγγράφων από παλαιότερη δραστηριότητα, δυνατότητα επανατιμολόγησης, αντιγραφής σε νέα αίτηση αλλά και αποστολή αίτησης στον πελάτη για την αποδοχή και την ηλεκτρονική υπογραφή της, αλλά και των όρων GDPR και όλων των άλλων εγγράφων.

Πελατοκεντρική προσέγγιση χαρτοφυλακίου
Η διαχείριση των δεδομένων από την INTERUREA γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι τελικοί πελάτες – καταναλωτές, να έχουν μοναδικότητα, προκειμένου να δώσετε πρόσβαση σε αυτούς μέσω της B2C εφαρμογής, αλλά και να έχετε ενοποιημένη πληροφόρηση γι’ αυτούς, έτσι ώστε να μπορείτε να τροφοδοτήσετε ένα CRM σύστημα.

Σύνδεση με Backoffice – Παραγωγή
Διασύνδεση με το Backoffice σύστημά σου, για την διαχείριση της παραγωγής και των ανανεώσεών σου μέσω του Infodromio Daemon. Tα προϊόντα του Infodromio συνδέονται με τα Backoffice συστήματα BlueByte, OneSoft, Alis, Limis και οποιοδήποτε άλλο backoffice με εξωστρέφεια.

Ο κάθε συ­νερ­γά­της σου μπο­ρεί να βλέ­πει την πα­ρα­γωγή του για όλους τους κλά­δους ασφά­λι­σης, να εξαγά­γει αναφορές με πολ­λα­πλά κρι­τή­ρια, με­μο­νω­μένα ή σε με­ταξύ τους συν­δυα­σμό, να κα­τα­σκευά­ζει δι­κές του λί­στες με προσαρμοσμένες στήλες, να ομα­δο­ποιεί και να τα­ξι­νο­μεί τις λί­στες με όποιο κριτήριο επιθυμεί, κα­θώς και να παίρ­νει σύ­νολα πα­ρα­γω­γής, ανεί­σπρα­κτα, ει­σπραγ­μένα, λη­ξι­πρό­θε­σμα, λη­ξιά­ρια, κλπ. Μπο­ρεί επί­σης να έχει άμεσα την ανα­λυ­τική ει­κόνα κάθε συμ­βολαίου, ανα­νε­ω­τηρίου, ή πρό­σθετης πράξης με το ιστο­ρικό, τα οι­κο­νο­μικά στοι­χεία, τις προ­μή­θειες, αλλά και τα πλήρη στοι­χεία κιν­δύ­νου τους, όπως ακριβώς αυτά έχουν κα­τα­χω­ρη­θεί στο back office, καθώς και να εξαγάγει δεδομένα σε αρχεία ASCII και Excel, ή ακόμα και μέσω web services, τα οποία μπο­ρούν να κλη­θούν και να ανα­κτή­σουν δε­δο­μένα με διά­φορα κρι­τή­ρια.

Τυπώνω Πληρώνω
Το σύστημα, πε­ρι­λαμ­βά­νει όλα τα συμ­βό­λαια, τα ανα­νε­ω­τή­ρια, τις πρό­σθε­τες πρά­ξεις, και τις ακυ­ρώ­σεις από όλους τους κλά­δους, και τα δια­θέτει για αγορά από το δί­κτυο συ­νερ­γα­τών σoυ. Μέσα από ένα πί­νακα με διαθέσιμα προς αγορά, ο χρή­στης μπο­ρεί να επιλέ­ξει τα συμ­βό­λαια που επιθυμεί και να προχωρήσει στην αγορά τους, δη­μιουρ­γώ­ντας παραστατικά, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν είτε κά­νο­ντας χρήση του πιστωτικού ορίου (πλαφόν) -αν υπάρ­χει- του συ­νερ­γάτη, είτε μέσω τρά­πε­ζας με εντολή και κωδικό πλη­ρω­μής RF.

Aξιολόγηση Συνεργατών – Analytics
Μέσα από την καρτέλα του συνεργάτη, μπορείτε να έχετε μία πλήρη συγκεντρωτική εικόνα για την δραστηριότητά του.
Την κατάσταση του πλαφόν του, την πορεία της παραγωγής του με δείκτες αυξομείωσης ανά έτος, μέσους όρους ηλικίας υπολοίπων, πλήθος αιτήσεων, παραγωγής, τιμολογήσεων, χρόνου χρήσης εφαρμογής κλπ.
Πίνακας αξιολόγησης συνεργατών, με την ομαδοποίηση τους ανά ύψος παραγωγής, και ανά βαθμίδα ιεραρχίας.

Auditing
Επειδή τα δεδομένα που συγκεντρώνονται, έχουν τεράστια αξία, μόνο όταν μπορείτε να εξάγετε συμπεράσματα από αυτά.
Στο Β2Β Agency, όπως και σε όλες της εφαρμογές της σουίτας INTERSUREA, γίνεται πλήρης καταγραφή, όλων των ενεργειών των χρηστών, από την ώρα που θα κάνουν είσοδο στην εφαρμογή. Έτσι πχ. σε κάποιον πελάτη μπορούμε να γνωρίζουμε όχι μόνο ποιος, έκανε επεξεργασία των στοιχείων του αλλά και ποιος άνοιξε για προβολή την καρτέλα του.
Όλα αυτά τα δεδομένα εξάγονται από το σύστημα, σε κάποιες έτοιμες λίστες, όμως μπορείτε να οργανώσετε σε συνεργασία μαζί μας τα δικά σας analytics, για την δραστηριότητα, τόσο των συνεργατών, όσο και των καταναλωτών

Κονσόλα real time απεικόνισης
H INTERSUREA, διαθέτει μία κονσόλα παρακολούθησης, δραστηριότητας των συνδεδεμένων χρηστών, real time.
Έτσι μπορείτε να παρακολουθείτε σε ένα monitor ή μία μεγάλη οθόνη, από το γραφείο σας, την τρέχουσα δραστηριότητα.
Πλήθος συνδεδεμένων χρηστών, αποστολές αιτήσεων, πληρωμές, ταμειακές, τιμολογήσεις, χρόνο παραμονής κά

Automation
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να δημιουργήσετε σε συνεργασία μαζί μας, οποιαδήποτε, ενέργεια θέλετε να εκτελείται εκτός εφαρμογής, με τα δεδομένα της παραγωγής σας τα analytics, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως όταν η εφαρμογή, στέλνει τα ειδοποιητήρια πληρωμής στους πελάτες σας. Μπορείτε να αντλήσετε ότι δεδομένα θέλετε τόσο από την παραγωγή, όσο και από το auditing και να ενημερώνετε με αυτά το Back End σύστημά σας, κάποιο σύστημα CRM ενδεχομένως, να στέλνετε eMail στη διοίκηση, στους συνεργάτες ή και στους πελάτες σας.

Security και μοντέλο
Όλες οι εφαρμογές της σουίτας εφαρμογών INTERSUREA, περνούν από penetration και vulnerability testing, κάθε χρόνο, με προδιαγραφές ασφάλειας δεδομένων τραπεζικών συστημάτων, τόσο σε επίπεδο application όσο και σε επίπεδο insfrastructure.
Σας παρέχεται η δυνατότητα να φιλοξενήσετε το σύστημα σε δικό σας infrastucture.

Multi Tier
Κατά την περίπτωση που επιλέξετε να έχετε το δικό σας Infrastructure, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Multi Tier της εφαρμογής, κατά την οποία, ο Application Server, που είναι ορατός από το διαδίκτυο, λειτουργεί ως application proxy, ενώ ο εσωτερικός application server είναι ορατός μόνο από τον proxy και εκτελεί όλες τις ενέργειες.
Αυτό το μοντέλο είναι απαραίτητο για πρακτορειακές ομίλων, ή τραπεζών, με επιβεβλημένη την εγκατάσταση του σε δικό τους infrastructure.

Domain name
Ολες οι εφαρμογές της σουίτας INTERSUREA σας παρέχουν την δυνατότητα, να κάνετε χρήση δικού σας domain name τύπου “www.myCompany.gr”.