Οδηγοί Ενσωμάτωσης
Μάθετε πώς θα ενσωματώσετε εύκολα το HERMES B2C στο WordPress ή σε οποιοδήποτε CMS χρησιμοποιείτε, με χρήση της jQuery, καθώς και πώς θα παραμετροποιήσετε τη λειτουργία και την εμφάνισή του, έτσι ώστε να ταιριάξει απόλυτα με τις ανάγκες σας, αλλά και με την ηλεκτρονική σας παρουσία.

HERMES B2C σε WordPress

Η ενσωμάτωση του HERMES B2C στο WordPress μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός WordPress plugin που έχει υλοποιηθεί από το Infodromio Software. Ο παρακάτω οδηγός ενσωμάτωσης θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε και να παραμετροποιήσετε το εν λόγω plugin σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας.

Εγκατάσταση στο WordPress

Η ενσωμάτωση του HERMES B2C στο WordPress μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός WordPress plugin που έχει υλοποιηθεί από το Infodromio Software. Το plugin παρέχεται στον πελάτη σε μορφή zip και η εγκατάστασή του είναι εφικτή είτε κάνοντας χρήση του WordPress plugin manager (Plugins → Add New από το admin panel του WordPress), είτε με upload μέσω FTP/SSH στο φάκελο /wp-content/plugins, αφού πρώτα γίνει unzip.

Δημιουργία των Σελίδων Τιμολόγησης

Από τη στιγμή που το plugin θα ενεργοποιηθεί, ένα νέο widget με τίτλο «HERMES B2C Form» θα προστεθεί στο WordPress (Appearance → Widgets από το admin panel του WordPress), instances του οποίου θα πρέπει να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες σελίδες, οι οποίες θα αναλάβουν να εμφανίσουν τα διαφορετικά βήματα της τιμολόγησης.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει αρχικά να δημιουργηθούν στο WordPress απο τον διαχειριστή ορισμένες σελίδες, κατά προτίμηση -χωρίς, όμως, να είναι δεσμευτικό- με τους τίτλους που παρατίθενται παρακάτω (Pages → Add New από το admin panel του WordPress):

▪ «Αρχική»: η σελίδα που φιλοξενεί την σύντομη φόρμα τιμολόγησης.
▪ «Αποτελέσματα»: η σελίδα που εμφανίζει τα αποτελέσματα των προσφορών.
▪ «Συμπλήρωση Στοιχείων»: η σελίδα που περιέχει την αναλυτική φόρμα τιμολόγησης.
▪ «Αποστολή Αίτησης»: η σελίδα επιλογής μεθόδου αποστολής της αίτησης.
▪ «Συμπλήρωση Αίτησης»: η σελίδα που περιέχει την φόρμα της online αίτησης.
▪ «Ολοκλήρωση Αίτησης»: η σελίδα επιβεβαίωσης και επισύναψης εγγράφων.

Πέραν της σύντομης φόρμας τιμολόγησης, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί στην αρχική σελίδα του website (ή πολλαπλώς και οπουδήποτε επιθυμεί ο πελάτης), όλες οι υπόλοιπες σελίδες θα πρέπει να έχουν ένα προκαθορισμένο permalink (slug), προκειμένου το plugin να μπορεί να ανακατευθύνει σωστά τον επισκέπτη στο βήμα της τιμολόγησης που επιθυμεί:

▪ «Αποτελέσματα»: θα πρέπει να βρίσκεται στο /quotation-results.
▪ «Συμπλήρωση Στοιχείων»: θα πρέπει να βρίσκεται στο /quotation-fullspecs.
▪ «Αποστολή Αίτησης»: θα πρέπει να βρίσκεται στο /quotation-secondstep.
▪ «Συμπλήρωση Αίτησης»: θα πρέπει να βρίσκεται στο /quotation-proposal.
▪ «Ολοκλήρωση Αίτησης»: θα πρέπει να βρίσκεται στο /proposal-completed.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε οι σελίδες της τιμολόγησης να μην έχουν parent page (να βρίσκονται δηλαδή κάτω από το root domain), καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, το plugin δεν θα μπορέσει να ανακατευθύνει σωστά τον επισκέπτη.

Ενσωμάτωση του HERMES B2C στις Σελίδες Τιμολόγησης

Σε κάθε μια από τις σελίδες που έχουν δημιουργηθεί, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα widget instance, κατάλληλα ρυθμισμένο, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει το βήμα της τιμολόγησης στο οποίο αφορά η συγκεκριμένη σελίδα.

Ο τρόπος που θα τοποθετηθεί το widget instance σε κάθε μια από τις σελίδες διαφέρει, ανάλογα με τον τρόπο που έχει υλοποιηθεί το WordPress website. Ορισμένοι page builders υποστηρίζουν εγγενώς την εμφάνιση widgets σε οποιοδήποτε σημείο μιας σελίδας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση ενός shortcode.

Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί shortcode, θα πρέπει επιπροσθέτως να εγκατασταθεί κάποιο plugin που να μπορεί να δημιουργήσει ένα shortcode για κάθε widget instance που απαιτεί η τιμολόγηση. Ένα παράδειγμα τέτοιου plugin είναι το «Widget Shortcode».

Διασύνδεση του WordPress με το HERMES B2C

Αφού το widget instance προστεθει σε κάποια σελίδα (είτε απ’ ευθείας, είτε με shortcode), θα πρέπει να παραμετροποιηθεί κατάλληλα. Οι ρυθμίσεις για το κάθε widget instance παρουσιάζονται αναλυτικά στις παραγράφους που ακολουθούν.

Title

Το πεδίο αυτό ορίζει τον τίτλο του widget instance και είναι προαιρετικό. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να συμπληρωθεί και δεν συνιστάται η συμπλήρωσή του.

B2C URL

Το πεδίο αυτό ορίζει τη διεύθυνση (URL) του HERMES B2C που έχει παρασχεθεί στον πελάτη από το Infodromio Software. Η διεύθυνση αυτή είναι μοναδική για κάθε πελάτη και απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του plugin.

Form Type

Το πεδίο αυτό ορίζει το βήμα της τιμολόγησης που θα πρέπει να εμφανιστεί από το εκάστοτε widget instance. Πρόκειται για το μοναδικό πεδίο που διαφέρει ανάλογα με τη σελίδα τιμολόγησης, και θα πρέπει να οριστεί ως εξής:

Quick Form: το form type για τη σελίδα «Αρχική».
Results Table: το form type για τη σελίδα «Αποτελέσματα».
Quotation Form: το form type για τη σελίδα «Συμπλήρωση Στοιχείων».
Method Selection: το form type για τη σελίδα «Αποστολή Αίτησης».
Proposal Form: το form type για τη σελίδα «Συμπλήρωση Αίτησης».
Payment Form: δεν χρησιμοποιείται στην τρέχουσα έκδοση.
Proposal Completion: το form type για τη σελίδα «Ολοκλήρωση Αίτησης».
Consumer Panel: δεν χρησιμοποιείται στην τρέχουσα έκδοση.
Partner Panel: δεν χρησιμοποιείται στην τρέχουσα έκδοση.

API Key

Το πεδίο αυτό ορίζει το API Key που έχει παρασχεθεί στον πελάτη από το Infodromio Software. Το API Key είναι μοναδικό για κάθε πελάτη και απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του plugin, καθώς αποτελεί το αναγνωριστικό με το οποίο το website του πελάτη ταυτοποιείται στο HERMES B2C.

Usage

Το πεδίο αυτό εμφανίζεται στην περίπτωση που το βήμα της τιμολόγησης που έχει επιλεγεί για το συγκεκριμένο widget instance είναι του τύπου Quick Form, και δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα να διαλέξει τη χρήση που επιθυμεί να εμφανίζεται ως προεπιλεγμένη στη σύντομη φόρμα τιμολόγησης.

Return URL

Το πεδίο αυτό ορίζει τη διεύθυνση (URL) της σελίδας που περιέχει τη σύντομη φόρμα τιμολόγησης. Η διεύθυνση αυτή είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του plugin, καθώς, σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί, το plugin δεν θα μπορέσει να ανακατευθύνει σωστά τον επισκέπτη στη σύντομη φόρμα, σε περίπτωση που λήξει το χρονικό περιθώριο αναμονής και ο επισκέπτης δεν έχει πραγματοποιήσει κάποια ενέργεια.

Ρύθμιση Λειτουργίας

Η λειτουργία του HERMES B2C μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προσαρμοστεί μέσα από την καρτέλα «Settings», σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Οι ρυθμίσεις που διατίθενται στη συγκεκριμένη καρτέλα περιγράφονται συνοπτικά στις παραγράφους που ακολουθούν.

Full Specs Required

Η επιλογή αυτή απενεργοποιεί την προσεγγιστική τιμολόγηση και ανακατευθύνει τον επισκέπτη στη σελίδα «Συμπλήρωση Στοιχείων», υποχρεώνοντάς τον να συμπληρώσει την αναλυτική φόρμα τιμολόγησης προτού του επιτραπεί η τιμολόγηση πακέτων.

Display Option for Minimal

Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί το βήμα «Πώς θέλετε να συνεχίσετε;», μέσω του οποίου δίνεται στον επισκέπτη η δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ προσεγγιστικής και ακριβούς τιμολόγησης. Εάν ο επισκέπτης επιλέξει να συνεχίσει με ακριβή τιμολόγηση, ανακατευθύνεται στη σελίδα «Συμπλήρωση Στοιχείων».

Is VAT Required for Quote

Η επιλογή αυτή δύναται να εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση που έχει επιβληθεί από τον διαχειριστή η ακριβής τιμολόγηση (βλ. «Full Specs Required») και υποχρεώνει τον επισκέπτη να συμπληρώσει επιπροσθέτως το ΑΦΜ του, προτού προχωρήσει σε τιμολόγηση.

Allow Express Buy

Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί τη δυνατότητα άμεσης αγοράς για τα πακέτα που την υποστηρίζουν. Σε αυτή την περίπτωση, ο επισκέπτης μπορεί να ασφαλίσει άμεσα το όχημά του (και να πληρώσει online το ασφάλιστρο), χωρίς να απαιτούνται κανενός είδους δικαιολογητικά ή underwriting.

Express Buy Title

Το πεδίο αυτό επιτρέπει την προσαρμογή του κειμένου που θα εμφανίζεται σε κάθε πακέτο που έχει προσδιοριστεί ως «άμεσης αγοράς». Εκτός από απλό κείμενο, είναι επιπροσθέτως δυνατή η χρήση HTML.

Vehicle Value Service

Δεν χρησιμοποιείται στην τρέχουσα έκδοση.

Validate Value in the Range

Δεν χρησιμοποιείται στην τρέχουσα έκδοση.

Theme

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την αλλαγή του θέματος που θα χρησιμοποιείται στο HERMES B2C. Στην τρέχουσα έκδοση, το μοναδικό θέμα που υποστηρίζεται πλήρως από το Infodromio Software είναι το «Blue2». Η χρήση άλλων θεμάτων δεν συνιστάται.

Theme Fixed Top (Pixels)

Το πεδίο αυτό επιτρέπει την προσαρμογή του περιθωρίου (σε pixels) στην κορυφή κάθε σελίδας τιμολόγησης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις όπου το website του πελάτη χρησιμοποιεί κάποιο «sticky menu» (του οποίου το position property έχει οριστεί ως absolute) που καλύπτει μέρος της σελίδας τιμολόγησης.

Risk Editor – Display Type

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την προσαρμογή της διάταξης των πεδίων στην σύντομη φόρμα τιμολόγησης. Στην τρέχουσα έκδοση, η μοναδική διάταξη που υποστηρίζεται πλήρως από το Infodromio Software είναι το «PanelBox». Η χρήση άλλων διατάξεων δεν συνιστάται.

Risk Editor – Background Style

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την αλλαγή του φόντου στη σύντομη φόρμα τιμολόγησης. Το φόντο μπορεί να οριστεί ως λευκό («Light») ή σκούρο («Dark»). Σε συνδυασμό με τα default CSS της τρέχουσας έκδοσης, συνιστάται η χρήση του «Light».

Loading Circle Fill Color

Η επιλογή αυτή ορίζει το χρώμα γεμίσματος για το loading circle που εμφανίζεται κατά την επικοινωνία με τις εταιρείες σε μορφή HEX ή RGB. Συνιστάται η χρήση του κύριου χρώματος που έχει χρησιμοποιηθεί στο website.

Loading Circle Background Color

Η επιλογή αυτή ορίζει το χρώμα φόντου για το loading circle που εμφανίζεται κατά την επικοινωνία με τις εταιρείες σε μορφή HEX ή RGB. Συνιστάται η χρήση του δευτερεύοντος χρώματος που έχει χρησιμοποιηθεί στο website.

Risk Editor – Background Opacity

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την αλλαγή του επιπέδου διαφάνειας του φόντου στη σύντομη φόρμα τιμολόγησης (βλ. «Risk Editor – Background Style»). Σε συνδυασμό με τα default CSS της τρέχουσας έκδοσης, συνιστάται η χρήση επιπέδου «30».

Risk Editor – Container Columns

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την προσαρμογή των στηλών της σύντομης φόρμας τιμολόγησης, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης του επισκέπτη. Σε συνδυασμό με τα default CSS της τρέχουσας έκδοσης, συνιστάται η χρήση των τιμών «2/2/2/2».

Results Default View

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την προσαρμογή της διάταξης των πακέτων στον πίνακα αποτελεσμάτων. Στην τρέχουσα έκδοση, η μοναδική διάταξη που υποστηρίζεται πλήρως από το Infodromio Software είναι το «ROW-2». Η χρήση άλλων διατάξεων δεν συνιστάται.

Results Message Type

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την προσαρμογή της προειδοποίησης που εμφανίζεται στον πίνακα αποτελεσμάτων, όταν έχει πραγματοποιηθεί προσεγγιστική τιμολόγηση. Στην τρέχουσα έκδοση, θα πρέπει να οριστεί σε «Info».

Προσαρμογή Εμφάνισης

Για την προσαρμογή της εμφάνισης του HERMES B2C, είναι δυνατή η προσθήκη override rules, δηλαδή προσαρμοσμένων από τον χρήστη κανόνων CSS, οι οποίοι θα φορτώνονται στο HERMES B2C αμέσως μετά των προκαθορισμένων κανόνων CSS και θα υπερισχύουν αυτών κατά την προβολή των σελίδων της τιμολόγησης.
Τα συγκεκριμένα override rules μπορούν να προστεθούν στο HERMES B2C είτε με τη μορφή ενσωματώσιμων styles (τα οποία στη συνέχεια φορτώνονται στο HEAD του κάθε iFrame που δημιουργείται για το σκοπό της τιμολόγησης από το εκάστοτε widget instance), είτε και ως αυτόνομα stylesheet links που φιλοξενούνται σε κάποιον εξωτερικό server.

CSS

Η καρτέλα «CSS» επιτρέπει τη φόρτωση των override rules ως ενσωματώσιμα styles. Τα override rules θα πρέπει να τοποθετηθούν ως έχουν, χωρίς να περικλείονται από style tag. Η χρήση της καρτέλας αυτής συνιστάται σε περιπτώσεις όπου ο όγκος των override rules είναι σχετικά περιορισμένος (για παράδειγμα, αφορά αποκλειστικά την αλλαγή χρωμάτων).

Widget CSS

Η καρτέλα «Widget CSS» επιτρέπει τη φόρτωση ειδικών override rules ως ενσωματώσιμα styles στο WordPress και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την προσαρμογή των παραθύρων (modals) που εμφανίζονται από το WordPress plugin, όπως είναι το παράθυρο εισόδου και η ειδοποίηση για τη λήξη της συνεδρίας.

Header

Η καρτέλα «Header» επιτρέπει τη φόρτωση των override rules ως stylesheet links από κάποιον εξωτερικό server. Τα stylesheet links θα πρέπει να περικλείονται από link tag, ενώ με τον ίδιο τρόπο υποστηρίζεται και η φόρτωση γραμματοσειρών. Η χρήση της καρτέλας αυτής συνιστάται σε περιπτώσεις όπου ο όγκος των override rules είναι μεγαλύτερος και η χρήση κάποιου IDE για την επεξεργασία τους είναι απαραίτητη.

Περιορισμοί και Προδιαγραφές Ορθής Λειτουργίας

Παρ’ όλο που το HERMES B2C έχει σχεδιαστεί με στόχο την εύκολη προσαρμογή του έτσι ώστε να ταιριάζει με το site στο οποίο φιλοξενείται, ορισμένες τροποποιήσεις στην εμφάνισή του είναι δυνατόν να δημιουργήσουν προβλήματα κατά την προβολή του, εάν δεν έχουν προβλεφθεί σωστά.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην χρήση διαφορετικών γραμματοσειρών, ούτως ώστε τα κείμενα να μην επικαλύπτουν τυχόν άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου η επιλεγμένη γραμματοσειρά έχει μεγαλύτερο πλάτος από αυτό της προκαθορισμένης, θα πρέπει να προβλεφθεί αναλόγως η μείωση του μεγέθους των γραμμάτων σε κουμπιά και άλλα στοιχεία που έχουν σταθερό μέγεθος, ούτως ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις όπου τα κείμενα ξεφεύγουν από το πλαίσιο στο οποίο θα έπρεπε να βρίσκονται. Εάν η μείωση του μεγέθους δεν είναι εφικτή, τότε θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στα αντίστοιχα CSS των στοιχείων αυτών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μην δείχνει προβληματικό.

Η ευθύνη για τις διορθώσεις αυτές βαρύνει αποκλειστικά τον διαχειριστή του website και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνει το Infodromio Software να παράσχει οποιουδήποτε είδους σχετική καθοδήγηση ή τεχνική υποστήριξη.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Το plugin του HERMES B2C παρέχεται ως έχει από το Infodromio Software. Παρ’ ότι το plugin έχει υποβληθεί σε πλήθος δοκιμών προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή του λειτουργία σε ένα περιβάλλον WordPress, οι παράμετροι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την λειτουργία του σε ένα website δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων από το Infodromio Software. Η ευθύνη της ενσωμάτωσης του HERMES B2C στο website του πελάτη βαρύνει αποκλειστικά τον διαχειριστή του εν λόγω website. Ειδική υποστήριξη από το Infodromio Software δύναται να παρασχεθεί μόνο κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον πελάτη.

Αναβάθμιση μέσω του WordPress

Το plugin του HERMES B2C περιλαμβάνει ένα σύστημα αυτόματης αναβάθμισης που του επιτρέπει να ενημερώνει αυτόματα τον διαχειριστή για τυχόν ενημερωμένες εκδόσεις του, με τον ίδιο τρόπο που αυτό συμβαίνει για όλα τα plugins του WordPress. Η μοναδική διαφορά, στην προκειμένη περίπτωση, είναι ότι οι ενημερωμένες εκδόσεις δεν θα είναι διαθέσιμες από το plugin repository του WordPress, και συνεπώς η λήψη τους θα γίνεται από τους servers του Infodromio Software, χωρίς όμως η διαδικασία να διαφέρει όσον αφορά τον τρόπο αναβάθμισης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανόν η αναβάθμιση του plugin να απαιτεί εκ νέου παραμετροποίηση των widget instances ή μερική ενημέρωση των ρυθμίσεων λειτουργίας του HERMES B2C, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή του λειτουργία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο διαχειριστής οφείλει να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τις οδηγίες που θα έχουν αναρτηθεί σχετικά στη γνωσιακή βάση του Infodromio Software.

Πολιτική Ορθής Χρήσης και Αποποίηση Ευθύνης

Το Infodromio Software έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα του plugin και του HERMES B2C, καθώς επίσης και τη συμμόρφωσή τους με τις καθιερωμένες πρακτικές ασφαλούς προγραμματισμου. Τα δεδομένα που αποστέλλονται μεταξύ του επισκέπτη και των servers του Infodromio Software μεταδίδονται πάντοτε σε κρυπτογραφημένη μορφή (HTTPS over SSL) και καμία πληροφορία που να προσδιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ταυτότητα του επισκέπτη δεν αποθηκεύεται σε cookies, ούτε διαβιβάζεται σε τρίτους, πέραν των εμπλεκόμενων μερών, για οποιονδήποτε σκοπό.

Το Infodromio Software δεν ευθύνεται κατά το μέγιστο επιτρεπτό από το νόμο βαθμό για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ή ειδική ζημιά, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών (ακόμα και στην περίπτωση που το Infodromio Software είναι ενήμερo για την πιθανότητα επέλευσης των ανωτέρω), που δύνανται να προκύψουν από τη λανθασμένη λειτουργία ή τη μη διαθεσιμότητα του HERMES B2C, τη λανθασμένη χρήση ή ενσωμάτωσή του, καθώς και την υποκλοπή, την αλλοίωση, ή την απώλεια δεδομένων που διαβιβάστηκαν από τον επισκέπτη στους servers του Infodromio Software.

Η χρήση του plugin και του HERMES B2C διέπεται σε κάθε περίπτωση από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η σύμβαση του πελάτη με το Infodromio Software και την αντιπρόσωπο εταιρεία για τη διάθεση του λογισμικού στην αγορά.

HERMES B2C σε Άλλα CMS

Η ενσωμάτωση του HERMES B2C σε άλλα CMS μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός jQuery plugin που έχει υλοποιηθεί από το Infodromio Software. Ο παρακάτω οδηγός ενσωμάτωσης θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε και να παραμετροποιήσετε το εν λόγω plugin σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας.

Εγκατάσταση σε Άλλα CMS

Η ενσωμάτωση του HERMES B2C σε οποιοδήποτε CMS, πέραν του WordPress (για το οποίο διατίθεται ειδικό WordPress plugin), μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός jQuery plugin που έχει υλοποιηθεί από το Infodromio Software. Το plugin παρέχεται στον πελάτη σε μορφή zip ως HTML template και η εγκατάστασή του είναι εφικτή με την ενσωμάτωση των αρχείων HERMESB2C.MIN.JS και HERMESB2C.CSS και την κλήση ενός JavaScript function.

Δημιουργία των Σελίδων Τιμολόγησης

Από τη στιγμή που τα προαναφερθέντα αρχεία θα ενσωματωθούν στο CMS του πελάτη, η τιμολόγηση μπορεί να επιτευχθεί με ένα script που θα αναλάβει να καλέσει το HERMES B2C μέσω του JavaScript function InitHermes, το οποίο με τη σειρά του θα επιστρέψει HTML περιεχόμενο και θα το εμφανίσει σε ένα iFrame με ID «idr_wp_quotation_widget».

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει αρχικά να δημιουργηθούν στο CMS του πελάτη απο τον διαχειριστή ορισμένες σελίδες, κατά προτίμηση -χωρίς, όμως, να είναι δεσμευτικό- με τους τίτλους που παρατίθενται παρακάτω:

▪ «Αρχική»: η σελίδα που φιλοξενεί την σύντομη φόρμα τιμολόγησης.
▪ «Αποτελέσματα»: η σελίδα που εμφανίζει τα αποτελέσματα των προσφορών.
▪ «Συμπλήρωση Στοιχείων»: η σελίδα που περιέχει την αναλυτική φόρμα τιμολόγησης.
▪ «Αποστολή Αίτησης»: η σελίδα επιλογής μεθόδου αποστολής της αίτησης.
▪ «Συμπλήρωση Αίτησης»: η σελίδα που περιέχει την φόρμα της online αίτησης.
▪ «Ολοκλήρωση Αίτησης»: η σελίδα επιβεβαίωσης και επισύναψης εγγράφων.

Οι διευθύνσεις (URLs) των σελίδων αυτών αφήνονται στην ευχέρεια του διαχειριστή. Η μοναδική απαίτηση του plugin είναι να μπορούν να οριστούν ως παράμετροι κατά την κλήση του InitHermes, προκειμένου το HERMES B2C να μπορεί να ανακατευθύνει σωστά τον επισκέπτη στο βήμα της τιμολόγησης που επιθυμεί.

Ενσωμάτωση του HERMES B2C στις Σελίδες Τιμολόγησης

Σε κάθε μια από τις σελίδες που έχουν δημιουργηθεί, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα script, κατάλληλα ρυθμισμένο, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει το βήμα της τιμολόγησης στο οποίο αφορά η συγκεκριμένη σελίδα. Θα πρέπει επίσης να τοποθετηθεί ένα iFrame με συγκεκριμένο ID, το οποίο θα εμφανίσει το περιεχόμενο που θα επιστραφεί από το HERMES B2C.

Ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το CMS που έχει χρησιμοποιηθεί, και ξεφεύγει από το σκοπό του συγκεκριμένου οδηγού. Συνιστάται, όμως, στον διαχειριστή να εξετάσει το παράδειγμα υλοποίησης της ενσωμάτωσης που έχει παρασχεθεί από το Infodromio Software ως HTML template μαζί με το plugin.

Διασύνδεση του CMS με το HERMES B2C

Αφού το script προστεθεί σε κάποια σελίδα (σε συνδυασμό με ένα κατάλληλα ονομασμένο iFrame), θα πρέπει να παραμετροποιηθεί κατάλληλα. Ενδεικτικά, η κλήση του InitHermes θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

InitHermes(
  "quick_form_url",
  "base_url",
  "api_key",
  "b2c_url",
  "form_type",
  "quotation_form_uri",
  "results_table_uri",
  "method_selection_uri",
  "proposal_form_uri",
  "proposal_completion_uri",
  settings_button
);

Οι παράμετροι που μπορεί να δεχτεί το InitHermes κατά την κλήση του παρουσιάζονται αναλυτικά στις παραγράφους που ακολουθούν.

quick_form_url (String)

Το πεδίο αυτό ορίζει τη διεύθυνση (URL) της σελίδας στην οποία βρίσκεται η σύντομη φόρμα τιμολόγησης. Η διεύθυνση αυτή θα πρέπει να δοθεί σε απόλυτη μορφή, δηλαδή να είναι της μορφής http(s)://domain.tld/quotation(.extension).

base_url (String)

Το πεδίο αυτό ορίζει τη διεύθυνση (URL) κάτω από την οποία βρίσκονται οι σελίδες τιμολόγησης. Η διεύθυνση αυτή θα πρέπει να δοθεί σε απόλυτη μορφή και να ακολουθείται από trailing slash, δηλαδή να είναι της μορφής http(s)://domain.tld/.

api_key (String)

Το πεδίο αυτό ορίζει το API Key που έχει παρασχεθεί στον πελάτη από το Infodromio Software. Το API Key είναι μοναδικό για κάθε πελάτη και απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του plugin, καθώς αποτελεί το αναγνωριστικό με το οποίο το website του πελάτη ταυτοποιείται στο HERMES B2C.

b2c_url (String)

Το πεδίο αυτό ορίζει τη διεύθυνση (URL) του HERMES B2C που έχει παρασχεθεί στον πελάτη από το Infodromio Software. Η διεύθυνση αυτή είναι μοναδική για κάθε πελάτη και απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του plugin.

form_type (String)

Το πεδίο αυτό ορίζει το βήμα της τιμολόγησης που θα πρέπει να εμφανιστεί από το εκάστοτε iFrame. Πρόκειται για το μοναδικό πεδίο που διαφέρει ανάλογα με τη σελίδα τιμολόγησης, και θα πρέπει να οριστεί ως εξής:

[Κενό]: το form type για τη σελίδα «Αρχική».
Results: το form type για τη σελίδα «Αποτελέσματα».
FullSpecs: το form type για τη σελίδα «Συμπλήρωση Στοιχείων».
PartnerAccount: το form type για τη σελίδα «Αποστολή Αίτησης».
ProposalFullSpecs: το form type για τη σελίδα «Συμπλήρωση Αίτησης».
ProposalCompleted: το form type για τη σελίδα «Ολοκλήρωση Αίτησης».

quotation_form_uri (String)

Το πεδίο αυτό ορίζει τη διεύθυνση (URI) της σελίδας στην οποία βρίσκεται η αναλυτική φόρμα τιμολόγησης («Συμπλήρωση Στοιχείων»). Η διεύθυνση αυτή θα πρέπει να δοθεί σε μορφή σχετική ως προς το base URL που έχει οριστεί προηγουμένως, δηλαδή να είναι της μορφής quotation-form(.extension).

results_table_uri (String)

Το πεδίο αυτό ορίζει τη διεύθυνση (URI) της σελίδας στην οποία βρίσκονται τα αποτελέσματα των προσφορών («Αποτελέσματα»). Η διεύθυνση αυτή θα πρέπει να δοθεί σε μορφή σχετική ως προς το base URL που έχει οριστεί προηγουμένως, δηλαδή να είναι της μορφής results-table(.extension).

method_selection_uri (String)

Το πεδίο αυτό ορίζει τη διεύθυνση (URI) της σελίδας στην οποία βρίσκεται η επιλογή της μεθόδου αποστολής της αίτησης («Αποστολή Αίτησης»). Η διεύθυνση αυτή θα πρέπει να δοθεί σε μορφή σχετική ως προς το base URL που έχει οριστεί προηγουμένως, δηλαδή να είναι της μορφής method-selection(.extension).

proposal_form_uri (String)

Το πεδίο αυτό ορίζει τη διεύθυνση (URI) της σελίδας στην οποία βρίσκεται η φόρμα της online αίτησης («Συμπλήρωση Αίτησης»). Η διεύθυνση αυτή θα πρέπει να δοθεί σε μορφή σχετική ως προς το base URL που έχει οριστεί προηγουμένως, δηλαδή να είναι της μορφής proposal-form(.extension).

proposal_completion_uri (String)

Το πεδίο αυτό ορίζει τη διεύθυνση (URI) της σελίδας στην οποία βρίσκεται η επιβεβαίωση υποβολής και η επισύναψη εγγράφων («Ολοκλήρωση Αίτησης»). Η διεύθυνση αυτή θα πρέπει να δοθεί σε μορφή σχετική ως προς το base URL που έχει οριστεί προηγουμένως, δηλαδή να είναι της μορφής proposal-completion(.extension).

settings_button (Boolean)

Η τιμή αυτή ορίζει την ορατότητα του κουμπιού «HERMES B2C SETTINGS» στις σελίδες της τιμολόγησης και μπορεί να είναι true ή false. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση της ενσωμάτωσης από τον διαχειριστή, ώστε η τιμή αυτή να γίνεται true μόνο στις περιπτώσεις όπου ο ίδιος έχει ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση στο CMS. Εάν η ενσωμάτωση υλοποιηθεί λανθασμένα, υπάρχει κίνδυνος να πραγματοποιηθούν αλλαγές στη λειτουργία και την εμφάνιση του HERMES B2C από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Ρύθμιση Λειτουργίας

Η λειτουργία του HERMES B2C μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προσαρμοστεί μέσα από την καρτέλα «Settings», σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Οι ρυθμίσεις που διατίθενται στη συγκεκριμένη καρτέλα περιγράφονται συνοπτικά στις παραγράφους που ακολουθούν.

Full Specs Required

Η επιλογή αυτή απενεργοποιεί την προσεγγιστική τιμολόγηση και ανακατευθύνει τον επισκέπτη στη σελίδα «Συμπλήρωση Στοιχείων», υποχρεώνοντάς τον να συμπληρώσει την αναλυτική φόρμα τιμολόγησης προτού του επιτραπεί η τιμολόγηση πακέτων.

Display Option for Minimal

Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί το βήμα «Πώς θέλετε να συνεχίσετε;», μέσω του οποίου δίνεται στον επισκέπτη η δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ προσεγγιστικής και ακριβούς τιμολόγησης. Εάν ο επισκέπτης επιλέξει να συνεχίσει με ακριβή τιμολόγηση, ανακατευθύνεται στη σελίδα «Συμπλήρωση Στοιχείων».

Is VAT Required for Quote

Η επιλογή αυτή δύναται να εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση που έχει επιβληθεί από τον διαχειριστή η ακριβής τιμολόγηση (βλ. «Full Specs Required») και υποχρεώνει τον επισκέπτη να συμπληρώσει επιπροσθέτως το ΑΦΜ του, προτού προχωρήσει σε τιμολόγηση.

Allow Express Buy

Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί τη δυνατότητα άμεσης αγοράς για τα πακέτα που την υποστηρίζουν. Σε αυτή την περίπτωση, ο επισκέπτης μπορεί να ασφαλίσει άμεσα το όχημά του (και να πληρώσει online το ασφάλιστρο), χωρίς να απαιτούνται κανενός είδους δικαιολογητικά ή underwriting.

Express Buy Title

Το πεδίο αυτό επιτρέπει την προσαρμογή του κειμένου που θα εμφανίζεται σε κάθε πακέτο που έχει προσδιοριστεί ως «άμεσης αγοράς». Εκτός από απλό κείμενο, είναι επιπροσθέτως δυνατή η χρήση HTML.

Vehicle Value Service

Δεν χρησιμοποιείται στην τρέχουσα έκδοση.

Validate Value in the Range

Δεν χρησιμοποιείται στην τρέχουσα έκδοση.

Theme

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την αλλαγή του θέματος που θα χρησιμοποιείται στο HERMES B2C. Στην τρέχουσα έκδοση, το μοναδικό θέμα που υποστηρίζεται πλήρως από το Infodromio Software είναι το «Blue2». Η χρήση άλλων θεμάτων δεν συνιστάται.

Theme Fixed Top (Pixels)

Το πεδίο αυτό επιτρέπει την προσαρμογή του περιθωρίου (σε pixels) στην κορυφή κάθε σελίδας τιμολόγησης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις όπου το website του πελάτη χρησιμοποιεί κάποιο «sticky menu» (του οποίου το position property έχει οριστεί ως absolute) που καλύπτει μέρος της σελίδας τιμολόγησης.

Risk Editor – Display Type

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την προσαρμογή της διάταξης των πεδίων στην σύντομη φόρμα τιμολόγησης. Στην τρέχουσα έκδοση, η μοναδική διάταξη που υποστηρίζεται πλήρως από το Infodromio Software είναι το «PanelBox». Η χρήση άλλων διατάξεων δεν συνιστάται.

Risk Editor – Background Style

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την αλλαγή του φόντου στη σύντομη φόρμα τιμολόγησης. Το φόντο μπορεί να οριστεί ως λευκό («Light») ή σκούρο («Dark»). Σε συνδυασμό με τα default CSS της τρέχουσας έκδοσης, συνιστάται η χρήση του «Light».

Loading Circle Fill Color

Η επιλογή αυτή ορίζει το χρώμα γεμίσματος για το loading circle που εμφανίζεται κατά την επικοινωνία με τις εταιρείες σε μορφή HEX ή RGB. Συνιστάται η χρήση του κύριου χρώματος που έχει χρησιμοποιηθεί στο website.

Loading Circle Background Color

Η επιλογή αυτή ορίζει το χρώμα φόντου για το loading circle που εμφανίζεται κατά την επικοινωνία με τις εταιρείες σε μορφή HEX ή RGB. Συνιστάται η χρήση του δευτερεύοντος χρώματος που έχει χρησιμοποιηθεί στο website.

Risk Editor – Background Opacity

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την αλλαγή του επιπέδου διαφάνειας του φόντου στη σύντομη φόρμα τιμολόγησης (βλ. «Risk Editor – Background Style»). Σε συνδυασμό με τα default CSS της τρέχουσας έκδοσης, συνιστάται η χρήση επιπέδου «30».

Risk Editor – Container Columns

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την προσαρμογή των στηλών της σύντομης φόρμας τιμολόγησης, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης του επισκέπτη. Σε συνδυασμό με τα default CSS της τρέχουσας έκδοσης, συνιστάται η χρήση των τιμών «2/2/2/2».

Results Default View

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την προσαρμογή της διάταξης των πακέτων στον πίνακα αποτελεσμάτων. Στην τρέχουσα έκδοση, η μοναδική διάταξη που υποστηρίζεται πλήρως από το Infodromio Software είναι το «ROW-2». Η χρήση άλλων διατάξεων δεν συνιστάται.

Results Message Type

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την προσαρμογή της προειδοποίησης που εμφανίζεται στον πίνακα αποτελεσμάτων, όταν έχει πραγματοποιηθεί προσεγγιστική τιμολόγηση. Στην τρέχουσα έκδοση, θα πρέπει να οριστεί σε «Info».

Προσαρμογή Εμφάνισης

Για την προσαρμογή της εμφάνισης του HERMES B2C, είναι δυνατή η προσθήκη override rules, δηλαδή προσαρμοσμένων από τον χρήστη κανόνων CSS, οι οποίοι θα φορτώνονται στο HERMES B2C αμέσως μετά των προκαθορισμένων κανόνων CSS και θα υπερισχύουν αυτών κατά την προβολή των σελίδων της τιμολόγησης.
Τα συγκεκριμένα override rules μπορούν να προστεθούν στο HERMES B2C είτε με τη μορφή ενσωματώσιμων styles (τα οποία στη συνέχεια φορτώνονται στο HEAD του κάθε iFrame που δημιουργείται για το σκοπό της τιμολόγησης από το εκάστοτε widget instance), είτε και ως αυτόνομα stylesheet links που φιλοξενούνται σε κάποιον εξωτερικό server.

CSS

Η καρτέλα «CSS» επιτρέπει τη φόρτωση των override rules ως ενσωματώσιμα styles. Τα override rules θα πρέπει να τοποθετηθούν ως έχουν, χωρίς να περικλείονται από style tag. Η χρήση της καρτέλας αυτής συνιστάται σε περιπτώσεις όπου ο όγκος των override rules είναι σχετικά περιορισμένος (για παράδειγμα, αφορά αποκλειστικά την αλλαγή χρωμάτων).

Widget CSS

Η καρτέλα «Widget CSS» δεν έχει εφαρμογή σε υλοποιήσεις που αφορούν custom CMS. Επιπροσθέτως, η χρήση της θεωρείται ξεπερασμένη από τις τελευταίες εκδόσεις του HERMES B2C και και πρόκειται να καταργηθεί σε επόμενη έκδοση.

Header

Η καρτέλα «Header» επιτρέπει τη φόρτωση των override rules ως stylesheet links από κάποιον εξωτερικό server. Τα stylesheet links θα πρέπει να περικλείονται από link tag, ενώ με τον ίδιο τρόπο υποστηρίζεται και η φόρτωση γραμματοσειρών. Η χρήση της καρτέλας αυτής συνιστάται σε περιπτώσεις όπου ο όγκος των override rules είναι μεγαλύτερος και η χρήση κάποιου IDE για την επεξεργασία τους είναι απαραίτητη.

Περιορισμοί και Προδιαγραφές Ορθής Λειτουργίας

Παρ’ όλο που το HERMES B2C έχει σχεδιαστεί με στόχο την εύκολη προσαρμογή του έτσι ώστε να ταιριάζει με το site στο οποίο φιλοξενείται, ορισμένες τροποποιήσεις στην εμφάνισή του είναι δυνατόν να δημιουργήσουν προβλήματα κατά την προβολή του, εάν δεν έχουν προβλεφθεί σωστά.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην χρήση διαφορετικών γραμματοσειρών, ούτως ώστε τα κείμενα να μην επικαλύπτουν τυχόν άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου η επιλεγμένη γραμματοσειρά έχει μεγαλύτερο πλάτος από αυτό της προκαθορισμένης, θα πρέπει να προβλεφθεί αναλόγως η μείωση του μεγέθους των γραμμάτων σε κουμπιά και άλλα στοιχεία που έχουν σταθερό μέγεθος, ούτως ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις όπου τα κείμενα ξεφεύγουν από το πλαίσιο στο οποίο θα έπρεπε να βρίσκονται. Εάν η μείωση του μεγέθους δεν είναι εφικτή, τότε θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στα αντίστοιχα CSS των στοιχείων αυτών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μην δείχνει προβληματικό.

Η ευθύνη για τις διορθώσεις αυτές βαρύνει αποκλειστικά τον διαχειριστή του website και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνει το Infodromio Software να παράσχει οποιουδήποτε είδους σχετική καθοδήγηση ή τεχνική υποστήριξη.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Το plugin του HERMES B2C παρέχεται ως έχει από το Infodromio Software. Παρ’ ότι το plugin έχει υποβληθεί σε πλήθος δοκιμών προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή του λειτουργία σε ένα περιβάλλον WordPress, οι παράμετροι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την λειτουργία του σε ένα website δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων από το Infodromio Software. Η ευθύνη της ενσωμάτωσης του HERMES B2C στο website του πελάτη βαρύνει αποκλειστικά τον διαχειριστή του εν λόγω website. Ειδική υποστήριξη από το Infodromio Software δύναται να παρασχεθεί μόνο κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον πελάτη.

Μη Αυτόματη Αναβάθμιση

Το plugin του HERMES B2C για websites που δεν βασίζονται στο WordPress δεν περιλαμβάνει κάποιο αυτόματο σύστημα αναβάθμισης. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό να προβλεφθεί για οποιοδήποτε CMS. Κατά συνέπεια, ο διαχειριστής οφείλει να αναβαθμίζει ο ίδιος το website του πελάτη με τις ενημερωμένες εκδόσεις του plugin, όταν και όποτε αυτές διανέμονται από το Infodromio Software.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι επιπροσθέτως πιθανόν η αναβάθμιση του plugin να απαιτεί εκ νέου παραμετροποίηση των scripts ή μερική ενημέρωση των ρυθμίσεων λειτουργίας του HERMES B2C, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή του λειτουργία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο διαχειριστής οφείλει να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα έχουν αναρτηθεί σχετικά στη γνωσιακή βάση του Infodromio Software.

Πολιτική Ορθής Χρήσης και Αποποίηση Ευθύνης

Το Infodromio Software έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα του plugin και του HERMES B2C, καθώς επίσης και τη συμμόρφωσή τους με τις καθιερωμένες πρακτικές ασφαλούς προγραμματισμου. Τα δεδομένα που αποστέλλονται μεταξύ του επισκέπτη και των servers του Infodromio Software μεταδίδονται πάντοτε σε κρυπτογραφημένη μορφή (HTTPS over SSL) και καμία πληροφορία που να προσδιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ταυτότητα του επισκέπτη δεν αποθηκεύεται σε cookies, ούτε διαβιβάζεται σε τρίτους, πέραν των εμπλεκόμενων μερών, για οποιονδήποτε σκοπό.

Το Infodromio Software δεν ευθύνεται κατά το μέγιστο επιτρεπτό από το νόμο βαθμό για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ή ειδική ζημιά, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών (ακόμα και στην περίπτωση που το Infodromio Software είναι ενήμερo για την πιθανότητα επέλευσης των ανωτέρω), που δύνανται να προκύψουν από τη λανθασμένη λειτουργία ή τη μη διαθεσιμότητα του HERMES B2C, τη λανθασμένη χρήση ή ενσωμάτωσή του, καθώς και την υποκλοπή, την αλλοίωση, ή την απώλεια δεδομένων που διαβιβάστηκαν από τον επισκέπτη στους servers του Infodromio Software.

Η χρήση του plugin και του HERMES B2C διέπεται σε κάθε περίπτωση από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η σύμβαση του πελάτη με το Infodromio Software και την αντιπρόσωπο εταιρεία για τη διάθεση του λογισμικού στην αγορά.