Διασύνδεση Εφαρμογών με HERMES API
Μεγάλο μέρος της λειτουργικότητας του HERMES είναι άμεσα προσβάσιμο μέσω API, επιτρέποντας την πλήρη διασύνδεση με τις υπόλοιπες εφαρμογές σας. Ετσι, ακόμη και αν ο συ­νερ­γά­της σας εί­ναι επι­χεί­ρηση που δια­θέ­τει δικό της σύ­στημα δια­χεί­ρι­σης για το δί­κτυό της, μπο­ρεί να λει­τουρ­γεί δια­δρα­στικά με το HERMES σε όλες τις περιπτώσεις.

Το HERMES API εί­ναι ιδανικό για websites που παρέχουν online ασφάλιση αυτοκινήτου, αλλά και για ασφα­λι­στι­κές επιχειρήσεις που θέ­λουν να «ανοίξουν» τη συγκεκριμένη υπη­ρε­σία στο δί­κτυό τους. Τα συ­στή­ματα διαχείρισης αι­τή­σεων και «Τυπώνω – Πληρώνω» πα­ρέ­χουν ένα application programming interface (API), με την βο­ή­θεια του οποίου γί­νε­ται η υλο­ποί­ηση της σύν­δε­σής τους με το back office σας.

Το HERMES API σας δίνει τη δυνατότητα να προσπελάσετε το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών του HERMES από άλλες εφαρμογές, και δια­θέ­τει methods για την ταυτόχρονη τι­μο­λό­γηση πολ­λών εται­ρειών, την απο­στο­λή αι­τή­σεων, την πα­ρα­λα­βή εκτύ­πω­σης αί­τη­σεων, την πα­ρα­λα­βή εκτύ­πω­σης συμ­βο­λαίων, την πα­ρα­λα­βή λί­στας αι­τή­σεων με ενη­μέ­ρωση κατάστασης, την αγο­ρά συμ­βο­λαίων με χρέ­ωση, την πα­ρα­λα­βή λί­στας προ­α­σφα­λι­στη­ρίων, κλπ.