Συγχρονισμός και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Δώ­στε εξω­στρέ­φεια στο back office σας, πα­ρέ­χο­ντας σε εσάς και τους συ­νερ­γά­τες σας την πλήρη ει­κόνα της πα­ρα­γω­γής σας για όλους τους κλά­δους. Η σύν­δεση του back office σας με το HERMES γί­νε­ται σε πραγ­μα­τικό χρόνο και τα δε­δο­μένα ενη­με­ρώ­νο­νται με συ­χνό­τητα 10 δευ­τε­ρο­λέ­πτων.

Ο κάθε συ­νερ­γά­της σας μπο­ρεί να βλέ­πει την πα­ρα­γωγή του για όλους τους κλά­δους ασφά­λι­σης, να εξαγά­γει αναφορές με πολ­λα­πλά κρι­τή­ρια, με­μο­νω­μένα ή σε με­ταξύ τους συν­δυα­σμό, να κα­τα­σκευά­ζει δι­κές του λί­στες με προσαρμοσμένες στήλες, να ομα­δο­ποιεί και να τα­ξι­νο­μεί τις λί­στες με όποιο κριτήριο επιθυμεί, κα­θώς και να παίρ­νει σύ­νολα πα­ρα­γω­γής, ανεί­σπρα­κτα, ει­σπραγ­μένα, λη­ξι­πρό­θε­σμα, λη­ξιά­ρια, κλπ.

Μπο­ρεί επί­σης να έχει άμεσα την ανα­λυ­τική ει­κόνα κάθε συμ­βολαίου, ανα­νε­ω­τηρίου, ή πρό­σθετης πράξης με το ιστο­ρικό, τα οι­κο­νο­μικά στοι­χεία, τις προ­μή­θειες, αλλά και τα πλήρη στοι­χεία κιν­δύ­νου τους, όπως ακριβώς αυτά έχουν κα­τα­χω­ρη­θεί στο back office, καθώς και να εξαγάγει δεδομένα σε αρχεία ASCII και Excel, ή ακόμα και μέσω web services, τα οποία μπο­ρούν να κλη­θούν και να ανα­κτή­σουν δε­δο­μένα με διά­φορα κρι­τή­ρια.

Το HERMES Daemon η εί­ναι εφαρ­μογή που εκτελείται στο σύ­στημα όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το back office σας με σκοπό να συγ­χρο­νί­ζει συνεχώς τα δε­δο­μένα που εί­ναι σε αυτό με τη βάση δεδομένων του HERMES. Αυτο επι­τυγ­χά­νε­ται με μια αρ­χι­κο­ποί­ηση των δε­δο­μέ­νων που γί­νε­ται από δικό μας τε­χνικό.

Στη συ­νέ­χεια, το Daemon ενη­με­ρώ­νει το HERMES με όλες τις κι­νή­σεις που έχουν γί­νει στο back office σας κάθε 10 δευτερόλεπτα. Σε αυ­τές τις κι­νή­σεις πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται οι­κο­νο­μι­κές κι­νή­σεις, όπως ει­σπρά­ξεις και πλη­ρω­μές, αλ­λα­γές σε στοι­χεία πε­λα­τών, συμ­βο­λαίων, και συ­νερ­γα­τών, καθώς επίσης και προ­μή­θειες συμ­βο­λαίων.

Το HERMES Daemon έχει ήδη υλο­ποι­η­θεί έτσι, ώστε να μπο­ρεί να συγ­χρο­νί­ζει με το back office ασφαλιστικό σύ­στημα InsuranceWorks της BlueByte Software, κα­τό­πιν έγκρι­σης από την ίδια την κα­τα­σκευά­στρια εται­ρεία. Η επικοινωνία με άλλα back office συ­στή­ματα γί­νε­ται μέσω του API που δια­θέ­τει το HERMES και μπο­ρεί να υλο­ποι­η­θεί τόσο από την εταιρεία μας, όσο και από το τμήμα μηχανογράφησης του πελάτη.