Κατάστημα με Σύστημα «Τυπώνω – Πληρώνω»
Με­τα­τρέψτε τις πω­λή­σεις σας σε ηλε­κτρο­νικό κα­τά­στημα, με ένα ει­σπρα­κτικό σύ­στημα που επικοινωνεί σε πραγ­μα­τικό χρόνο με τις ασφαλιστικές εταιρείες και το back office σας και επιτρέπει τη διαχείριση πι­στω­τι­κών ορίων, προ­θε­σμιών αγο­ράς και εξό­φλη­σης συμ­βο­λαίων, σύμ­φωνα με την νέα οδη­γία της ΤτΕ.

Το ηλε­κτρο­νικό κα­τά­στημα του HERMES πε­ρι­λαμ­βά­νει όλα τα συμ­βό­λαια, τα ανα­νε­ω­τή­ρια, τις πρό­σθε­τες πρά­ξεις, και τις ακυ­ρώ­σεις από όλους τους κλά­δους, εφ’ όσον αυτά εί­ναι δια­θέ­σιμα για αγορά από το δί­κτυο συ­νερ­γα­τών σας. Για κάθε εγ­γραφή στο κα­τά­στημα του HERMES τη­ρείται η αντίστοιχη προ­θε­σμία δια­θε­σι­μό­τητας, σύμ­φωνα με το όριο που έχει θέ­σει η ασφα­λι­στική εται­ρεία.

Μέσα από ένα πί­νακα με διαθέσιμα προς αγορά, ο χρή­στης μπο­ρεί να επιλέ­ξει τα συμ­βό­λαια που επιθυμεί και να προχωρήσει στην αγορά τους, δη­μιουρ­γώ­ντας παραστατικά, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν είτε κά­νο­ντας χρήση του πιστωτικού ορίου (πλαφόν) -αν υπάρ­χει- του συ­νερ­γάτη, είτε μέσω τρά­πε­ζας με εντολή και αριθμό πλη­ρω­μής. Ετσι, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το e-banking σύστημα της τράπεζάς του ή με επίσκεψη σε αυτήν, ο χρήστης μπορεί να κά­νει την πλη­ρωμή του και το HERMES θα λά­βει άμεσα την πλη­ρο­φο­ρία της εί­σπρα­ξης.

Ο κάθε συ­νερ­γά­της μπο­ρεί να έχει δια­φο­ρε­τικό πι­στω­τικό όριο (ή να μην έχει όριο), ανά­λογα με τις ρυθ­μί­σεις που έχει κά­νει ο δια­χει­ρι­στής. Το πι­στω­τικό όριο κα­θο­ρί­ζε­ται ανά κλάδο, εται­ρεία, και εί­δος πα­ρα­στα­τι­κού.

Κάθε πα­ρα­στα­τικό που ει­σπράτ­τε­ται από το σύ­στημα μπο­ρεί να εκτυ­πω­θεί από τον χρή­στη, κάνοντας χρήση των web services των εται­ρειών. Σε πε­ρί­πτωση που η εται­ρεία δεν δια­θέ­τει κάποιο web service για την χρέ­ωση και την εκτύ­πωση συμ­βο­λαίων, υπάρ­χει η δυ­να­τό­τητα να γί­νε­ται πε­ριο­δικά το «ανέβασμα» των εκτυ­πώ­σεων σε μορφή PDF, μέσα από το HERMES, και στη συνέχεια αυτά να δια­τί­θε­νται αυ­τό­ματα προς εκτύ­πωση στο δί­κτυο.