Διαχείριση και Αποστολή Αιτήσεων
Επεξεργαστείτε και αποστείλετε την αίτηση και τα συνημμένα έγγραφά της για να παραλάβετε το συμ­βό­λαιο ή και το ασφαλιστήριο σε πραγ­μα­τικό χρόνο. Κάθε στά­διο και κάθε ενέρ­γεια στην όλη δια­δι­κα­σία, τόσο από την ίδια την ασφα­λι­στική εται­ρεία όσο και από την εδρα, κα­τα­γρά­φε­ται στο ιστο­ρικό της αί­τη­σης.

Αφού έχει γί­νει η τι­μο­λό­γηση και έχετε επιλέξει την προσφορά που επιθυμείτε, το HERMES σας πα­ρα­πέ­μπει στην φόρμα συ­μπλή­ρω­σης των στοι­χείων που απαι­τού­νται από την ασφαλιστική εται­ρεία, προκειμένου η προσφορά να μετατραπεί σε αίτηση ασφάλισης. Σε αυτό το βήμα, όλα τα στοιχεία που έχουν προ­κύ­ψει από την τι­μο­λό­γηση έρχονται προσυμπληρωμένα από το HERMES.

Το HERMES εξασφαλίζει ότι η συ­μπλή­ρωση της αί­τη­σης από τον χρή­στη γί­νε­ται με βάση τους κα­νό­νες, τα όρια, τα πε­δία, και τους πε­ριο­ρι­σμούς που έχει θέσει η ασφαλιστική εταιρεία. Στην ίδια φόρμα μπο­ρείτε επίσης να επι­συ­νά­ψετε όλα τα συ­νο­δευ­τικά έγ­γραφα που χρειάζ­ονται, προ­κει­μέ­νου αυτή να μετατραπεί σε συμ­βό­λαιο. Το HERMES ανα­λαμ­βά­νει την απο­στολή τους στην ασφα­λι­στική εται­ρεία, σύμ­φωνα με τις ρυθ­μί­σεις που έχουν γί­νει από τον δια­χει­ρι­στή.

Το HERMES παρέχει τη δυνατότητα απ’ ευ­θείας απο­στολής της αίτησης στην ασφα­λι­στική εται­ρεία και παραλαβής του συμβολαίου για εκτύ­πωση. Σε αυτή την περίπτωση, εάν η εται­ρεία για οποιον­δή­ποτε λόγο δεν ανα­λά­βει τον κίν­δυνο την ίδια στιγμή, η αίτηση μπαίνει σε εκ­κρε­μό­τητα και ο underwriter ειδοποιείται αυτόματα.

Εάν οι ρυθμίσεις του HERMES απαιτούν για την αίτηση να λάβει έγκριση από τον underwriter, τo HERMES κα­τα­χω­ρεί την αί­τηση στις ει­σερ­χό­με­νες αι­τή­σεις και, εφ’ όσον αυτή ελεγ­χθεί, ο underwriter μπο­ρεί με ένα click να την προ­ω­θή­σει στην ασφα­λι­στική εται­ρεία και να παραλάβει το συμβόλαιο, προ­κει­μέ­νου να το δια­θέ­σει στο κα­τά­στημα του HERMES για εκτύπωση.

Το HERMES κα­τα­γρά­φει στο ιστο­ρικό της αί­τη­σης όλες τις ενέρ­γειες που έχουν πραγματοποιηθεί, με βάση την ημε­ρο­μη­νία και την ώρα που έγινε η κάθε ενέρ­γεια, αλλά και τον χρή­στη που την εκτέ­λεσε. Καθ’ όλη την διάρ­κεια της διαδικασίας, το HERMES ενη­με­ρώ­νει αυ­τό­ματα όλους τους εμπλε­κό­με­νους μέσω e-mail ή και SMS. Τα κεί­μενα των μη­νυ­μά­των αποφασίζονται από το δια­χει­ρι­στή και καθορίζονται στις ρυθ­μί­σεις ει­δο­ποι­ή­σεων.