Συγκριτική Πολυεταιρική Τιμολόγηση
Συ­μπλη­ρώ­στε τα στοι­χεία του οχή­μα­τος και αφή­στε το HERMES να ανα­ζη­τή­σει όλα τα πακέτα της αγο­ράς, συ­γκρί­νο­ντας τι­μές από όλες τις ασφα­λι­στι­κές εται­ρείες με τις οποίες συ­νερ­γά­ζε­στε. Απο­θη­κεύ­στε και ανα­κτή­στε την κάθε προ­σφορά σας, ή με­τα­τρέψτε την σε αί­τηση οποια­δή­ποτε στιγμή.

Το HERMES πα­ρέ­χει δια­δρα­στική συ­γκρι­τική πο­λυ­ε­ται­ρική τι­μο­λό­γηση, με πί­να­κες σύ­γκρι­σης πα­κέ­των ασφάλισης από όλες τις εται­ρίες με τις οποίες συ­νερ­γά­ζε­στε. Η τι­μο­λό­γηση γί­νε­ται σε απευ­θείας σύν­δεση με τις ασφα­λι­στι­κές εται­ρείες, κά­νο­ντας χρήση ασύγ­χρο­νης επι­κοι­νω­νίας, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται πάντα η υψηλότερη δυνατή τα­χύ­τη­τα στην ανά­κτηση των απο­τε­λε­σμά­των.

Το HERMES εμφανίζει αυτόματα τα πα­κέτα όλων των εταιρειών και προ­τείνει την οι­κο­νο­μι­κό­τερη επι­λογή για κάθε μία από αυ­τές, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλους τους ορισμένους κα­νό­νες underwriting. Επι­λέ­γο­ντας τις κα­λύ­ψεις που θέ­λετε, το HERMES βρί­σκει και προ­τεί­νει το οι­κο­νο­μι­κό­τερο πα­κέτο από κάθε εται­ρεία που πληροί τις προϋποθέσεις σας. Μπο­ρείτε να εκτυ­πώ­σετε τον συγκριτικό πίνακα με όλες τις προσφορές, ή οποιοδήποτε πα­κέτο επιλέξετε.

Το HERMES επι­τρέ­πει την πλήρη δια­χεί­ριση του αρ­χείου προ­σφο­ρών με σύν­θε­τες ανα­ζη­τή­σεις, που μπο­ρούν να απο­τε­λού­νται από δια­φο­ρε­τι­κούς συν­δυα­σμούς κρι­τη­ρίων. Τα απο­τε­λέ­σματα μπο­ρούν να απο­θη­κευ­τούν σε μορφή PDF ή Excel για με­τα­γε­νέ­στερη χρήση ή εκτύ­πωση.

Μπορείτε να εκτυπώσετε τις προ­σφο­ρές σας ξε­χω­ρι­στά για κάθε επι­λεγ­μένη εται­ρεία, ή σε ένα πί­νακα με αντι­πα­ρά­θεση όλων των προ­σφο­ρών. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις προ­σφο­ρές σας με τα στοι­χεία του ασφα­λι­σμέ­νου κιν­δύ­νου και του πε­λάτη, έτσι ώστε να τις ανα­κτή­σετε αρ­γό­τερα, επα­να­τι­μο­λο­γώ­ντας τις και με­τα­τρέ­πο­ντάς τις σε αί­τηση ασφά­λι­σης οποια­δή­ποτε στιγμή θε­λή­σετε.