Παρουσιάσεις
Παρακολουθήστε μια σειρά από βίντεο που παρουσιάζουν αναλυτικά τις δυνατότητες του HERMES, και μάθετε για τους τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να μειώσει το λειτουργικό της κόστος και να αποκτήσει το προβάδισμα που χρειάζεται στην ασφαλιστική αγορά.

Συγκριτική Πολυεταιρική Τιμολόγηση για τον Κλάδο Αυτοκινήτου

Πα­ρου­σί­αση της συγκριτικής πολυεταιρικής τι­μο­λό­γη­σης, καθώς και της αποθήκευσης και της δια­χεί­ρι­σης αποθηκευμένων προ­σφο­ρών.

Αποστολή Αίτησης, Αγορά Συμβολαίου, και Εκτύπωση Ασφαλιστηρίου

Παρουσίαση της αποστολής αίτησης στην ασφα­λι­στική εται­ρεία, της με­τα­τροπής της σε συμ­βό­λαιο, και της αγοράς και εκτύ­πωσής του.

Προώθηση Αίτησης στην Ασφαλιστική Εταιρεία μετά από Έγκριση

Πα­ρου­σί­αση της αποστολής αί­τη­σης στην έδρα και της προώθησής της στην ασφαλιστική εται­ρεία μετά από έγκριση του underwriter.

Διαχείριση Δεδομένων Χαρτοφυλακίου και Εγγραφών Παραγωγής

Πα­ρου­σί­αση του τρό­που με τον οποίο το Hermes δια­χει­ρί­ζε­ται τα δε­δο­μένα του χαρτοφυλακίου και τις εγγραφές της παραγωγής σας.

Σύνδεση και Συγχρονισμός Εγγραφών με Ασφαλιστικό Back Office

Πα­ρου­σί­αση του τρό­που με τον οποίο το Hermes συνδέεται και συγχρονίζει με το InsuranceWorks, το back office της BlueByte Software.