Το HERMES πα­ρέ­χει δια­δρα­στική συ­γκρι­τική πο­λυ­ε­ται­ρική τι­μο­λό­γηση, με πί­να­κες σύ­γκρι­σης πα­κέ­των ασφάλισης από όλες τις εται­ρίες με τις οποίες συ­νερ­γά­ζε­στε. Η τι­μο­λό­γηση γί­νε­ται σε απευ­θείας σύν­δεση με τις ασφα­λι­στι­κές εται­ρείες, κά­νο­ντας χρήση ασύγ­χρο­νης επι­κοι­νω­νίας, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται πάντα η υψηλότερη δυνατή τα­χύ­τη­τα στην ανά­κτηση των απο­τε­λε­σμά­των.

Το HERMES εμφανίζει αυτόματα τα πα­κέτα όλων των εταιρειών και προ­τείνει την οι­κο­νο­μι­κό­τερη επι­λογή για κάθε μία από αυ­τές, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλους τους ορισμένους κα­νό­νες underwriting. Επι­λέ­γο­ντας τις κα­λύ­ψεις που θέ­λετε, το HERMES βρί­σκει και προ­τεί­νει το οι­κο­νο­μι­κό­τερο πα­κέτο από κάθε εται­ρεία που πληροί τις προϋποθέσεις σας. Μπο­ρείτε να εκτυ­πώ­σετε τον συγκριτικό πίνακα με όλες τις προσφορές, ή οποιοδήποτε πα­κέτο επιλέξετε.