Δες το Βίντεο

Για πρακτορεία με δίκτυο πωλήσεων

Διασυνδεσιμότητα – Συνεργασίες

  • Η προσέλκυση νέων συνεργατών, αλλά και η ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων είναι ένα click μακριά. Μπορείτε να παρέχετε σε ανεξάρτητους διαμεσολαβητές, την δυνατότητα να σας κάνουν αίτημα συνεργασίας μέσα από την εφαρμογή του (Infodromio Agent Pro), να συνάψουν  σύμβαση μαζί σας και να συνδεθούν ξεκινώντας άμεσα την παραγωγή, μέσω της ενσωματωμένης δυνατότητας Infodromio Hub Connector.
  • Αρχίστε να λαμβάνετε αιτήματα συνεργασίας από το ανεξάρτητο δίκτυο που διαθέτει  Infodromio Agenct Pro.
    Δηλώστε Infodromio Hub Ready και μπείτε στη λίστα με τις συνεργαζόμενες πρακτορειακές που μπορούν να επιλέξουν οι διαμεσολαβητές.

Πολυεταιρική – Συγκριτική Τιμολόγηση
Διαδραστική μεμονωμένη και συ­γκρι­τική πο­λυ­ε­ται­ρική τι­μο­λό­γηση, με πί­να­κες σύ­γκρι­σης πα­κέ­των και καλύψεων από όλες τις εται­ρίες με τις οποίες συ­νερ­γά­ζε­σαι. Η τι­μο­λό­γηση γί­νε­ται σε απευ­θείας σύν­δεση με τις ασφα­λι­στι­κές εται­ρείες, κά­νο­ντας χρήση ασύγ­χρο­νης επι­κοι­νω­νίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πάντα η υψηλότερη δυνατή τα­χύ­τη­τα στην ανά­κτηση των απο­τε­λε­σμά­των. Τιμολόγηση για τους Κλάδους Αυτοκινήτων, Οδικής βοήθειας, Περιουσίας, Σκαφών, Φροντίδας αλλοδαπών, Ταξιδιωτική Ασφάλιση.

Διαχείριση Προσφορών

Πλήρη δια­χεί­ριση του αρ­χείου προ­σφο­ρών με σύν­θε­τες ανα­ζη­τή­σεις, που μπο­ρούν να απο­τε­λού­νται από δια­φο­ρε­τι­κούς συν­δυα­σμούς κρι­τη­ρίων. Τα απο­τε­λέ­σματα μπο­ρούν να απο­θη­κευ­τούν σε μορφή PDF ή Excel για με­τα­γε­νέ­στερη χρήση ή εκτύ­πωση. Μπορείς να εκτυπώσεις τις προ­σφο­ρές σου ξε­χω­ρι­στά για κάθε επι­λεγ­μένη εται­ρεία, ή σε ένα πί­νακα με αντι­πα­ρά­θεση όλων των προ­σφο­ρών. Επιπλέον, μπορείς να αποθηκεύσεις τις προ­σφο­ρές σου με τα στοι­χεία του ασφα­λι­σμέ­νου κιν­δύ­νου και του πε­λάτη, έτσι ώστε να τις ανα­κτή­σεις αρ­γό­τερα, επα­να­τι­μο­λο­γώ­ντας τις και με­τα­τρέ­πο­ντάς τις σε αί­τηση ασφά­λι­σης οποια­δή­ποτε στιγμή θε­λή­σεις. Αποστολή προσφοράς με eMail στον πελάτη και online αποδοχή όρων GDPR, IDD, IPID με ηλεκτρονική υπογραφή.

Πελατοκεντρική προσέγγιση χαρτοφυλακίου
Η διαχείριση των δεδομένων από τον HERMES γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι τελικοί πελάτες – καταναλωτές, να έχουν μοναδικότητα, προκειμένου να δώσετε πρόσβαση σε αυτούς μέσω της B2C εφαρμογής.
Η ιδιαιτερότητα που έχει ο HERMES, είναι ότι δημιουργεί διαφορετικές εκδοχές στις καρτέλες πελατών, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτές μόνο οι συνεργάτες που έχουν άμεση σχέση με τον πελάτη.
Σε περίπτωση που ένας πελάτης έχει καταχωρηθεί σε περισσότερους από έναν συνεργάτες, τότε ο κάθε συνεργάτης έχει πρόσβαση στη δική του εκδοχή πελάτη.

Σύνδεση με Backoffice – Παραγωγή
Διασύνδεση με το Backoffice σύστημά σου, για την διαχείριση της παραγωγής και των ανανεώσεών σου μέσω του Infodromio Daemon. Tα προϊόντα του Infodromio συνδέονται με τα Backoffice συστήματα BlueByte, OneSoft, Limis και οποιοδήποτε άλλο backoffice με εξωστρέφεια.

Ο κάθε συ­νερ­γά­της σου μπο­ρεί να βλέ­πει την πα­ρα­γωγή του για όλους τους κλά­δους ασφά­λι­σης, να εξαγά­γει αναφορές με πολ­λα­πλά κρι­τή­ρια, με­μο­νω­μένα ή σε με­ταξύ τους συν­δυα­σμό, να κα­τα­σκευά­ζει δι­κές του λί­στες με προσαρμοσμένες στήλες, να ομα­δο­ποιεί και να τα­ξι­νο­μεί τις λί­στες με όποιο κριτήριο επιθυμεί, κα­θώς και να παίρ­νει σύ­νολα πα­ρα­γω­γής, ανεί­σπρα­κτα, ει­σπραγ­μένα, λη­ξι­πρό­θε­σμα, λη­ξιά­ρια, κλπ. Μπο­ρεί επί­σης να έχει άμεσα την ανα­λυ­τική ει­κόνα κάθε συμ­βολαίου, ανα­νε­ω­τηρίου, ή πρό­σθετης πράξης με το ιστο­ρικό, τα οι­κο­νο­μικά στοι­χεία, τις προ­μή­θειες, αλλά και τα πλήρη στοι­χεία κιν­δύ­νου τους, όπως ακριβώς αυτά έχουν κα­τα­χω­ρη­θεί στο back office, καθώς και να εξαγάγει δεδομένα σε αρχεία ASCII και Excel, ή ακόμα και μέσω web services, τα οποία μπο­ρούν να κλη­θούν και να ανα­κτή­σουν δε­δο­μένα με διά­φορα κρι­τή­ρια.

Τυπώνω Πληρώνω
Το σύστημα, πε­ρι­λαμ­βά­νει όλα τα συμ­βό­λαια, τα ανα­νε­ω­τή­ρια, τις πρό­σθε­τες πρά­ξεις, και τις ακυ­ρώ­σεις από όλους τους κλά­δους, και τα δια­θέτει για αγορά από το δί­κτυο συ­νερ­γα­τών σoυ. Μέσα από ένα πί­νακα με διαθέσιμα προς αγορά, ο χρή­στης μπο­ρεί να επιλέ­ξει τα συμ­βό­λαια που επιθυμεί και να προχωρήσει στην αγορά τους, δη­μιουρ­γώ­ντας παραστατικά, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν είτε κά­νο­ντας χρήση του πιστωτικού ορίου (πλαφόν) -αν υπάρ­χει- του συ­νερ­γάτη, είτε μέσω τρά­πε­ζας με εντολή και κωδικό πλη­ρω­μής RF.

myAccount
Είναι η πύλη σου και η πύλη των συνεργατών σου στον καταναλωτή. Λειτουργεί σε όλες τις συσκευές λόγω του responsive user interface. Με το myAccount το σύστημα δίνει πρόσβαση στον τελικό πελάτη-καταναλωτή και του παρέχει την δυνατότητα να βλέπει τα συμβόλαιά του, να παίρνει τις ειδοποιήσεις για τις ανανεώσεις του, να υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα, να εξοφλεί τα συμβόλαιά του με χρήση της τραπεζικής του κάρτας, με το myEPos που συνδέεται με viva ή cardlink.
Συνδέεται το δικό σου Web Site ακολουθώντας τις εικαστικές λεπτομέρειες έτσι ώστε να φαίνεται σαν αναπόσπαστο κομμάτι του έτσι ώστε να προσδώσει στο Site σου όλη εκείνη την λειτουργικότητα που θέλουν να βλέπουν οι Πελάτες σου (όπως το myEPay)

Automation
Tο Infodromio Automation, είναι ένα εξελιγμένο σύστημα, αυτοματοποιήσεων διαδικασιών που, μαζεύει δεδομένα και επικοινωνεί με όλο το οικοσύστημα, από την ασφαλιστική εταιρεία, μέχρι τον καταναλωτή. ΠΧ, ειδοποιεί τον καταναλωτή έως και 3 φορές πριν την ανανέωση του συμβολαίου του με SMS και τον προτρέπει να εξοφλήσει τον συμβόλαιό του online, κάνοντας χρήση της τραπεζικής του κάρτας. Επίσης μία επιπλέον λειτουργία του automation είναι η παρακολούθηση της δραστηριότητας των συνεργατών (πλαφόν, ροή ενεργειών κ.α) και οι αποστολές report και ειδοποιήσεων σε όλο το δίκτυο.