Πακέτα

Πακέτα

HERMES Standard

Συ­γκρι­τική πολυεταιρική τι­μο­λό­γηση κλά­δου αυ­το­κι­νή­του για ανε­ξάρ­τη­τους ασφαλιστικούς δια­με­σο­λα­βη­τές.

HERMES Business

Portal πρα­κτο­ρείου ή με­σι­τι­κής επι­χεί­ρη­σης με online σύ­στημα αποστολής αι­τή­σεων και έκδοσης συμ­βο­λαίων.

HERMES Enterprise

Portal πρα­κτο­ρείου ή με­σι­τι­κής επι­χεί­ρη­σης με ανα­λυ­τική δια­χεί­ριση πα­ρα­γω­γής, χαρτοφυλακίου, και συνεργατών.

HERMES Ultimate

Portal πρα­κτο­ρείου ή με­σι­τι­κής επι­χεί­ρη­σης με δια­χεί­ριση προθεσμιών αγοράς και εισπρακτικών εργασιών.